SpecDev – Regulamin | Terms of Service

I REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG|
II REGULAMIN HOSTINGU |
III REGULAMIN PRZENIESIENIA DANYCH |
IV REGULAMIN GWARANCJI JAKOŚCI |
V PARAMETRY BEZPIECZEŃSTWA |

I Regulamin świadczenia usług

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego
 7. Własność intelektualna
 8. Postanowienia końcowe

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Strona www.specdev.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.specdev.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.specdev.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.specdev.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
   1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
   3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego

2. DEFINICJE

  1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie www.specdev.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
  2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
  3. USŁUGODAWCA – SPECDEV wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą SPECDEV, adres siedziby: zastrzeżono, adres do doręczeń: hello@specdev.pl, NIP: zastrzeżono, REGON: zastrzeżono, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: hello@specdev.pl, tel. +48 12 400 4320.
  4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
  6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.

3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
   1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
   2. korzystanie z Newslettera,
  2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
   1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
   2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   1. komputer z dostępem do Internetu,
   2. dostęp do poczty elektronicznej,
   3. przeglądarka internetowa,
   4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  7. Kontaktując się wyrażana jest dobrowolną zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez SPECDEV w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług. Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): informacje o przetwarzaniu przez nas danych, jak również o prawach osób, których dane dotyczą znajdują się w naszej Polityce Prywatności
  8. SPECDEV nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku usunięcia starszej wersji php, oraz błędy, bugi, nieodpowiednie działanie żadnych wtyczek na które nie mamy wpływu, jak i również w przypadku niepoprawnego działania lub błędu serwerów.

5. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
   1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
   2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@specdev.pl
   3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
   4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
  2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@specdev.pl
   2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
   3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.specdev.pl korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością www.specdev.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.specdev.pl, bez zgody Usługodawcy.
  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.specdev.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

II Regulamin usług hostingowych

 1. Postanowienia ogólne
 2. Usługi Hostingowe
 3. Odpowiedzialność
 4. Postanowienia końcowe

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

   1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia Usług hostingowych przez SPECDEV i zwany będzie dalej „Regulaminem hostingu”.
   2. .
   3. SPECDEV zwany będzie dalej „Dostawcą”

§2

Określenia użyte w Regulaminie hostingu oznaczają:

   1. „Usługa” – usługa polegająca na udostępnieniu do korzystania urządzeń (Serwer dedykowany) lub innego rodzaju zasobów (Serwer wirtualny) albo powierzchni do przechowywania urządzeń Klienta (Serwer Klienta), w celu zapisu i przetwarzania danych w formacie cyfrowym, z wykorzystaniem niezbędnej infrastruktury technicznej, w zakresie parametrów Usługi, w tym Limitu,  określonych w Zamówieniu lub Specyfikacji technicznej Usługi;
   2. „Serwer” – Serwer Dostawcy lub Serwer Klienta;
   3. „Serwer Dostawcy” – pozostające w dyspozycji Dostawcy samodzielne urządzenie (Serwer dedykowany) lub wydzielona systemowo przestrzeń jego zasobów (Serwer wirtualny), służące do zapisu i przetwarzania danych w formacie cyfrowym, wraz z określonym w Specyfikacji technicznej oprogramowaniem służącym do administrowania zapisanymi danymi, oraz zapewnionym dostępem do energii elektrycznej i sieci Internet;
   4. „Serwer Klienta” – pozostające w dyspozycji Klienta samodzielne urządzenie, służące do zapisu i przetwarzania danych w formacie cyfrowym z już zainstalowanym przez Klienta oprogramowaniem służącym do administrowania zapisanymi danymi, dla którego Dostawca udostępnia powierzchnię do jego przechowywania z zapewnieniem dostępu dla tego urządzenia do niezbędnej infrastruktury technicznej, w zakresie parametrów Usługi, w tym Limitu, określonych w Zamówieniu lub Specyfikacji technicznej Usługi;
   5. „Limit” – określone w Specyfikacji technicznej
    Usługi maksimum, możliwe do osiągnięcia w trakcie trwania okresu wskazanego w Specyfikacji technicznej danej Usługi (np. limit transferu danych jako limit ruchu mierzonego na warstwie IP w kierunku do i z Serwera);
   6. „Regulamin ogólny” – obowiązujący u Dostawcy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną SPECDEV Określenia pisane dużą literą użyte w Regulaminie hostingu, a w nim nie zdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Regulaminie ogólnym.

§3

   1. Regulamin hostingu jest Regulaminem szczególnym w rozumieniu Regulaminu ogólnego.
   2. Postanowienia Umowy, w tym Zamówienia, Specyfikacji technicznych lub Cenników odmienne od postanowień Regulaminu hostingu, znajdują pierwszeństwo zastosowania przed postanowieniami Regulaminu hostingu.
   3. Postanowienia Regulaminu hostingu mają pierwszeństwo nad postanowieniami Regulaminu ogólnego.
   4. Żadne z postanowień Regulaminu hostingu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także określonych w Regulaminie ogólnym. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących interpretacji poszczególnych zapisów Regulaminu hostingu stosuje się zasadę określoną w zdaniu pierwszym.”.

2. USŁUGI HOSTINGOWE

§ 4

   1. Na podstawie Umowy o świadczenie Usług hostingowych, Dostawca za wynagrodzeniem udostępnia Klientowi, według jego wyboru wskazanego w Zamówieniu, zasoby Serwerów Dostawcy lub powierzchnię do przechowywania Serwerów Klienta i zapewnia Klientowi możliwość zapisywania i administrowania danymi w formacie cyfrowym, zgodnie z parametrami określonymi dla danej Usługi.
   2. Szczegółowy opis techniczny w zakresie parametrów Usługi określa Specyfikacja techniczna zawierająca opis     rodzajów         Serwerów wyszczególnionych w ofercie handlowej Dostawcy.
   3. Klient, w ramach Panelu, otrzymuje aktualizowaną dobowo informację o poziomie wykorzystania Limitu.
   4. W przypadku przekroczenia Limitu, Dostawca uprawniony jest do zablokowania możliwości zapisywania i administrowania danymi zapisanymi przez Klienta, do chwili upływu okresu, dla którego Limit został przypisany w Specyfikacji technicznej Usługi.
   5. Podczas przerwy technicznej w świadczeniu Usługi, jej niedostępności, jak i przed zamieszczeniem danych przez Klienta na Serwerze, wyświetlana może być plansza Dostawcy informująca o niedostępności Usługi oraz związanych z nią danych, niewskazująca jednak powodów tej niedostępności.
   6. Klient zobowiązany jest we własnym zakresie wykonać i posiadać kopię zapasową danych, które przetwarza w ramach systemów teleinformatycznych Dostawcy, niezależnie od tego, czy Dostawca także tworzy takie kopie.
   7. Klient zobowiązany jest przestrzegać warunków korzystania (licencji), określonych przez odpowiednich licencjodawców, z wszelkiego udostępnionego mu w ramach Usługi oprogramowania oraz ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie warunków korzystania z tego oprogramowania, w szczególności korzystania lub instalowania innego oprogramowania niezgodnego z warunkami licencji. Dostawca zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania przez Klienta warunków korzystania przez niego z udostępnionego mu oprogramowania.

§ 5

   1. Klient zobowiązany jest do zapisania danych z Serwera Dostawcy przed upływem czasu trwania Umowy w celu uniknięcia ich utraty. Dane zgromadzone na udostępnionym Klientowi w ramach Usługi Serwerze Dostawcy mogą być przechowywane przez okres nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni, od dnia zakończenia trwania Umowy, a następnie usunięte z przestrzeni Serwera Dostawcy.
   2. Jeżeli Klient, po zakończeniu trwania Umowy, złoży wniosek o udostępnienie mu danych zapisanych na udostępnionym mu w ramach Usługi Serwerze Dostawcy, a dane te będą jeszcze dostępne, Dostawca podejmie działania zmierzające do ich udostępnienia, przy czym może z tego tytułu obciążyć Klienta opłatą zgodną z Cennikiem lub ustaloną na podstawie indywidualnych uzgodnień.
   3. Dostawca, w przypadku nieprzedłużenia Umowy na świadczenie Usługi hostingowej lub opóźnienia w zakresie terminu zapłaty warunkującego przedłużenie Umowy na świadczenie Usługi hostingowej, nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Klienta danych zapisanych na udostępnionym mu Serwerze Dostawcy.
   4. Dane zapisane na przestrzeni Serwera Klienta nie podlegają usunięciu po zakończeniu trwania Umowy. Klient zobowiązany jest do odbioru Serwera Klienta na swój koszt w terminie 14 dni od dnia zakończenia trwania            Umowy.          Opóźnienie w odbiorze Serwera Klienta skutkować będzie naliczeniem opłaty zgodnej z Cennikiem lub ustalonej na podstawie indywidualnych uzgodnień.

§ 6

   1. Umowa o świadczenie Usługi hostingowej zawierana jest na czas oznaczony, wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
   2. Minimalny czas trwania Umowy o świadczenie Usługi hostingowej wynosi 6 miesięcy, chyba że z zawartej Umowy lub specyfikacji Usługi wynika inny okres. Nie dotyczy to przypadków testowego umożliwienia dostępu do Usługi na warunkach określonych przez Dostawcę.
   3. W przypadku umów zawartych z Klientem, niebędącym Konsumentem, na czas oznaczony, z wyłączeniem umów na czas oznaczony opłaconych z góry za cały okres ich obowiązywania, Dostawca uprawniony jest do wprowadzenia nowego Cennika (zmiany Cennika) w okresie obowiązywania Umowy na czas oznaczony. Dostawca nieodpłatnie udostępni Klientowi nowy Cennik na 30 dni przed jego wejściem w życie. Nowa cena za Usługę, obowiązuje od następnego okresu płatności abonamentu za nią, chyba że Klient wypowie Umowę w terminie 14 dni od dnia udostępnienia mu nowego Cennika. W przypadku wypowiedzenia przez Klienta Umowy w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Dostawcy przysługuje prawo obciążenia Klienta karą pieniężną, stanowiącą iloczyn opłaty abonamentowej, wskazanej w Umowie i liczby miesięcy, jakie pozostałyby do końca trwania Umowy, gdyby nie została rozwiązana, jeżeli zmiana Cennika wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, decyzji organów lub innych przyczyn niezawinionych przez Dostawcę, w szczególności takich, które wpływają na zwiększenie kosztów świadczenia Usług np. podwyżki cen energii elektrycznej. Zapłata kary pieniężnej, wskazanej powyżej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Dostawcę odszkodowania na zasadach ogólnych ponad zastrzeżoną kwotę kary pieniężnej.

     

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

§7

   1. Dostawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest następstwem okoliczności, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności, to jest:

a)braku ciągłości świadczenia Usługi niezawinionego przez Dostawcę, w tym:
-działania siły wyższej (powódź, huragan itp.);
-nieuprawnionego posłużenia się danymi autoryzacyjnymi, przekazanymi Klientowi w celu dostępu do infrastruktury technicznej służącej do obsługi Serwera udostępnionej w ramach Usługi;

b)konieczności wstrzymania pracy Serwera ze względu na niezgodne z prawem wykorzystanie przez Klienta Usługi, którego źródłem jest oprogramowanie Klienta lub stanowi następstwo niewłaściwego zabezpieczenia przez Klienta przed działaniami niepożądanymi (np. niski stopień zabezpieczeń antywirusowych, brak firewalla, brak aktualizacji itp);

c)nieosiągnięcia zakładanych przez Klienta funkcjonalności systemu teleinformatycznego Klienta, którego część składową mają stanowić zasoby Serwera; dotyczy to także przypadków, w których oprogramowanie pochodzące od Klienta służące do obsługi zapisanych danych pozostaje niezgodne (niekompatybilne) z oprogramowaniem służącym do obsługi pracy Serwera;

d)błędnej konfiguracji systemów do obsługi przetwarzanych danych, jeżeli specyfikacja techniczna Serwera została ustalona przez Klienta;

e)naruszenia warunków Umowy przez Klienta.

   1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnioną modyfikację, zmianę lub utratę danych (w tym oprogramowania) zapisanych w udostępnionych Klientowi zasobach Serwera Dostawcy, jeżeli wyniknęła ona z przyczyn leżących po stronie Klienta lub stanowi następstwo niewłaściwego zabezpieczenia przez Klienta udostępnionych mu zasobów Serwera Dostawcy przed działaniami niepożądanymi (np. niski stopień zabezpieczeń antywirusowych, brak firewalla, brak aktualizacji itp).
   2. Ograniczenia odpowiedzialności Dostawcy, określone w § 7 ust. 1-2, nie dotyczą Konsumentów, względem których Dostawca ponosi odpowiedzialność za szkodę w pełnym rozmiarze, zgodnie z ogólnymi zasadami odpowiedzialności.
  1.  

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§8

Regulamin hostingu wchodzi w życie:

a) dnia 01.08.2021r. – dla Klientów zawierających Umowę o świadczenie Usług hostingowych od tego dnia włącznie;
b) dnia 01.09.2021r. – dla pozostałych Klientów.

III Regulamin przeniesienia danych do marki SPECDEV

Usługa objęta niniejszym regulaminem obejmuje przeniesienie danych z serwera wirtualnego zewnętrznego Dostawcy na konto dzierżawione przez Klienta w SPECDEV, z którego Klient korzysta w ramach usługi hostingu współdzielonego. Przeniesienie odbywa się wg zasad określonych w niniejszym regulaminie (zwanym dalej: („Regulaminem przeniesienia”).

Podstawę wykonania usług objętych Regulaminem przeniesienia stanowi niniejszy Regulamin przeniesienia a w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie promocji, stosuje się Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną SPECDEV (zwany dalej: „Regulaminem ogólnym”) oraz Regulamin usług hostingowych (zwany dalej: „Regulaminem hostingu”). Określenia pisane dużą literą a niezdefiniowane w Regulaminie przeniesienia mają znaczenie nadane im w Regulaminie ogólnym i/lub w Regulaminie hostingu.

1. WARUNKI OGÓLNE

§1

  1. Przeniesienie usług wykonywane jest na zamówienie Klienta, korzystającego z usługi hostingu współdzielonego w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
  2. Przeniesienie usług realizowane jest odpłatnie oraz na warunkach promocyjnych wskazanych w §1 ust. 5 Regulaminu przeniesienia.
  3. Definicje:
   a) Dostawca –SPECDEV z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Kraków –  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS                 , REGON           , NIP                 , kapitał zakładowy                  zł w pełni wpłacony;
   b) Klient – Klient , zamawiający przeniesienie stron WWW lub/i kont poczty email w domenie, której jest abonentem lub którą zarządza w związku z Umową zawartą z abonentem;
   c) Przeniesienie usług – migracja usług wraz z ich konfiguracją z usługi hostingowej innego dostawcy na Usługę zakupioną przez Klienta od Dostawcy w ramach oferty hostingu współdzielonego;
   d) Strona WWW – pliki i dane strony internetowej funkcjonującej w jednej domenie, o treści stworzonej w celu związanym z działalnością prowadzoną przez Klienta;
   e) Hosting WWW – usługa abonamentowa, polegająca na świadczeniu dla Klienta przez Dostawcę miejsca na serwerze Klienta, zgodnie z parametrami określonymi w specyfikacji Usługi;
   f) Usługi – rozwiązania techniczne i oprogramowanie, aplikacje skonfigurowane w środowisku serwera wirtualnego, niezbędne do prawidłowego działania stron internetowych oraz kont e-mail Klienta.
  4. Dostawca wykona analizę wymagań oraz dokona szacunkowego określenia czasu niezbędnego na przeprowadzenie procesu przeniesienia i kosztu usługi, przekazując informację Klientowi za pomocą poczty elektronicznej, na adres e- mail wskazany do kontaktu.
  5. Opłata podstawowa za przeniesienie pakietu usług wynosi 349 zł netto (+ podatek VAT wg obowiązującej stawki) i obejmuje:
   1. Do pięciu stron WWW (wliczając subdomeny) i powiązane bazy danych. Przeniesienie szóstej i każdej kolejnej strony WWW (lub/i podstrony w subdomenie) realizowane jest w ramach opłaty dodatkowej w wysokości50 zł netto (+podatek VAT wg obowiązującej stawki) za każdą stronę www;
   2. Do pięciu kont e-mail (poczta elektroniczna). Przeniesienie szóstego i każdego kolejnego konta email realizowane jest w ramach opłaty dodatkowej w wysokości 30 zł netto (+podatek VAT wg obowiązującej stawki) za każde konto e-mail. Przy większej liczbie kont e-mail opłata dodatkowa podlega negocjacji i jest ustalana pomiędzy Klientem a Dostawcą indywidualnie;
   3. W przypadku zamówień nowych pakietów usług hostingu współdzielonego lub/i VPS zarządzanych, wskazanych w ofercie Dostawcy, usługa jednokrotnego przeniesienia pakietu usług i danych (do pięciu stron WWW wliczając subdomeny, baz danych oraz do pięciu kont e-mail) wykonywana jest na warunkach promocyjnych – w cenie nowo zakupionego pakietu hostingowego lub/i VPS zarządzanego, bez opłaty.

6. Dostawca ma prawo w każdym momencie odmówić wykonania usługi, bez wskazania przyczyny.
7. Przeniesienie danych jest wykonywane po opłaceniu przez Klienta pełnego okresu abonamentowego usługi hostingu współdzielonego lub/i VPS zarządzanego oraz uprzednim uregulowaniu opłaty za usługę przeniesienia danych.
8. Dostawca wykona usługę migracji danych w terminie nie dłuższym, niż 10 dni roboczych, licząc od dnia przekazania Dostawcy wszystkich informacji niezbędnych do wykonania usługi.
9. Klient przekaże pełną informację niezbędną do wykonania usługi oraz dopełni niezbędne formalności wraz z dokonaniem opłaty za usługę przeniesienia danych w terminie nie później niż do 14 dni roboczych przed datą wygaśnięcia usług (dane wskazane do przeniesienia) u dotychczasowego dostawcy hostingu współdzielonego lub/i VPS zarządzanego.

2. PRZEBIEG USŁUGI PRZENIESIENIA DANYCH

§2

  1. Klient składa zamówienie na usługę przeniesienia danych za pomocą formularza do kontaktu, udostępnionego na stronie WWW Dostawcy.
  2. Wykonanie usługi przeniesienia danych poprzedzone jest szczegółową analizą wymagań, którą opracowuje Dostawca we współpracy z Klientem.
  3. Klient przed wykonaniem usługi ma obowiązek zabezpieczyć kopię zapasową danych, które będą podlegały przeniesieniu.
  4. Klient, w celu umożliwienia wykonania analizy wymagań, udostępnia Dostawcy:
   a) kompletną informację wymaganą do wykonania usługi przeniesienia danych (w tym informację o serwisach internetowych i kontach e-mail do przeniesienia), zgodnie ze schematem przekazanym przez Dostawcę.
   b) wymagania serwera dla uruchomienia serwisów internetowych lub specyfikację pakietu usługi hostingowej u dotychczasowego dostawcy.
  5. Dostawca – na zlecenie Klienta i przy jego pomocy – jest uprawniony we własnym zakresie uzyskać informacje niezbędne do przeniesienia usług weryfikując je na serwerze dotychczasowego dostawcy, przy wykorzystaniu danych dostępowych przekazanych w tym celu przez Klienta.
  6. W rezultacie przeprowadzonej analizy, Dostawca przekaże informację o szacunkowym czasie potrzebnym na wykonanie przeniesienia danych oraz łącznym koszcie wykonania usługi.
  7. Dostawca poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej o dokonaniu opłaty za usługę hostingową lub/i VPS zarządzany oraz usługę przeniesienia danych. Wniesienie opłaty za usługę jest jednoznaczne z akceptacją oferty.
  8. Przed realizacją usługi przeniesienia danych Klient przekaże Dostawcy informacje techniczne i dostępowe -zgodnie ze schematem przekazanym przez Dostawcę, a w szczególności:
   1. dane dostępowe do serwera, z którego dane będą przenoszone,
   2. nazwy baz danych, z których korzystają serwisy,
   3. listę kont e-mail wraz z danymi do logowania na serwerze dotychczasowego dostawcy,
   4. na serwerze pocztowym z którego poczta będzie kopiowana, wymagana jest dostępność protokołu IMAP.
  9. Po wykonaniu przeniesienia danych Dostawca przekaże Klientowi dostęp do Usługi na której Zleceniodawca zweryfikuje poprawność przeniesienia danych w terminie 3 dni od daty otrzymania dostępu do Usługi.
  10. Zweryfikowane problemy w funkcjonowaniu przeniesionych serwisów internetowych lub/i poczty będą zgłaszane przez Klienta drogą elektroniczną, za pomocą poczty e-mail. Usterki będące bezpośrednim następstwem nieprawidłowego przeprowadzenia procesu przeniesienia danych (wynikające z winy ) zostaną usunięte.
  11. Odbiór pracy przeniesienia danych dokonywany jest za pomocą poczty elektronicznej. Brak uwag do prac wykonanych przez Dostawcę w terminie 3 dni roboczych jest jednoznaczny z pełną akceptacją usługi przeniesienia danych.
  12. Klient zobowiązuje się do zmiany danych dostępowych do wszystkich aktywnych usług udostępnionych Dostawcy w celu wykonania przeniesienia danych.

3. OGRANICZENIA W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

§3

 

  1. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub niepełne wykonanie usługi przeniesienia danych, jeżeli:
   1. Dostawca utracił dostęp (blokada lub wadliwa konfiguracja serwera uniemożliwiająca wykonanie kopii danych) do usług i danych wskazanych do przeniesienia przed ukończeniem migracji;
   2. Klient potwierdził odbiór, a następnie przekazał uwagi lub przesłał je po terminie przeznaczonym na testowanie poprawności przeniesienia danych, wskazanym w §2 ust.11;
   3. Klient nie udzielił Dostawcy poprawnej informacji o wymaganiach serwera niezbędnych do poprawnego przeniesienia danych – zwłaszcza, jeżeli wymagania te były nietypowe, niestandardowe, a niezbędne do prawidłowego uruchomienia danych i usług po przeniesieniu;
   4. Przenoszone dane i aplikacje wymagają środowiska technicznego, którego Dostawca nie zapewnia w ramach udostępnionej własnej oferty usług hostingowych lub/i VPS zarządzanych;
   5. Zawartość lub charakter danych powierzonych do przeniesienia jest niezgodny z obowiązującym Regulaminem świadczenia usług hostingowych SPECDEV (Regulamin ogólny) i/ lub Regulaminem usług hostingowych (Regulaminem hostingu).

4. CZAS TRWANIA PROMOCJI

§4

Akcja promocyjna, do której stosuje się Regulamin przeniesienia, trwa od dnia 01.09.2021 do odwołania.

5. POUFNOŚĆ

§5

 

  1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zachowania poufności wszelkich informacji przekazanych przez Zleceniodawcę, które będą niezbędne do wykonania usługi przeniesienia danych i są z nią związane – w szczególności: informacji technicznych, handlowych i organizacyjnych, tj. danych dostępowych, plików, baz danych – które pozyskane zostały od Zleceniodawcy w każdej formie (elektronicznie, ustnie, pisemnie).
  2. Zleceniobiorca ma prawo wykorzystać Informacje Poufne tylko w celu wykonania usługi przeniesienia danych Zleceniodawcy na usługę świadczoną przez Zleceniobiorcę.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§6

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.

IV Regulamin gwarancji jakości usług (SLA)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

  1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady gwarancji jakości Usług hostingowych, świadczonych drogą elektroniczną przez SPECDEV i zwany będzie dalej „Regulaminem SLA”.
  2. SPECDEV jest spółką z siedzibą w Krakowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Kraków
  3. SPECDEV zwany będzie dalej „Dostawcą”.

§2

Określenia użyte w Regulaminie SLA oznaczają:

  1. „Awaria” – nieprawidłowość świadczenia Usługi hostingowej przez Dostawcę, skutkująca co najmniej 15-minutową przerwą w świadczeniu Usługi hostingowej; Awaria w rozumieniu Regulaminu SLA oznacza brak dostępności na pierwszym routerze poza Siecią Dostawcy głównych funkcji Usługi hostingowej, do których należą: wyświetlanie stron internetowych, obsługa DNS, przyjmowanie i wysyłanie poczty elektronicznej i przetwarzanie baz danych. Awarią nie jest natomiast nieprawidłowe działanie funkcji Panelu, których działanie nie jest krytyczne dla realizacji powyższych głównych funkcji Usługi hostingowej;
  2. „Czas reakcji” – w przypadku Awarii: deklarowany przez Dostawcę czas pomiędzy zgłoszeniem przez Klienta lub zauważeniem przez Dostawcę Awarii, a jej usunięciem; w przypadku Problemu: deklarowany czas pomiędzy zgłoszeniem Problemu, a udzieleniem odpowiedzi przez Dostawcę;
  3. „Gwarancja SLA” – zobowiązanie Dostawcy do zapewnienia w każdym okresie rozliczeniowym ciągłości działania Usługi hostingowej w zakresie wynikającym z niniejszego Regulaminu SLA, bez Awarii, przez czas nie krótszy niż wynika to z iloczynu Poziomu SLA i liczby godzin w okresie rozliczeniowym, a także, jeżeli tak wskazano w Specyfikacji technicznej, do zapewnienia określonych w niej Czasów reakcji;
  4. „Poziom SLA” – określony w Specyfikacji technicznej poziom jakości Usługi hostingowej objęty Gwarancją SLA;
  5. „Problem” – zgłoszony Dostawcy przez Klienta problem lub zapytanie dotyczące Usługi hostingowej, niebędące zgłoszeniem Awarii;
  6. „Sieć” – wszystkie urządzenia oraz cała infrastruktura sieciowa, które są udostępniane przez Dostawcę na rzecz Klienta w ramach zawartej Umowy;
  7. „Regulamin ogólny” – obowiązujący u Dostawcy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną H88 S.A. Określenia pisane dużą literą użyte w Regulaminie SLA, a w nim nie zdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Regulaminie ogólnym.

§3

  1. Regulamin SLA jest Regulaminem szczególnym w rozumieniu Regulaminu ogólnego.
  2. Postanowienia Umowy, Specyfikacji technicznych lub Cenników odmienne od postanowień Regulaminu SLA, znajdują pierwszeństwo zastosowania przed postanowieniami Regulaminu SLA.
  3. Postanowienia Regulaminu        SLA        mają pierwszeństwo nad postanowieniami Regulaminu ogólnego.
  4. Regulamin SLA stosuje się do Usług hostingowych, a jego postanowienia mają pierwszeństwo nad postanowieniami Regulaminu hostingu, jednakże tylko wtedy, gdy Umowa z Klientem wyraźnie stanowi, że Dostawca gwarantuje Klientowi określony poziom jakości Usługi hostingowej.
  5. Definicje Serwerów,  w  tym  Serwera  Dostawcy (Serwera dedykowanego, Serwera wirtualnego) oraz Serwera Klienta, znajdują się w Regulaminie hostingu. Stosowane w niniejszym regulaminie pojęcie Usługi hostingowej jest tożsame z pojęciem Usługi w rozumieniu Regulaminu hostingu

2. ZGŁOSZENIE AWARII LUB PROBLEMU

§4

  1. Dostawca regularnie monitoruje stan Usługi hostingowej. Dyżurujący administrator jest niezwłocznie powiadamiany o każdej przerwie za pośrednictwem systemu automatycznie wysyłanych wiadomości. Monitorowanie działania Usługi hostingowej ma na celu zapewnienie szybkiego usunięcia Awarii, nawet przed jej zgłoszeniem przez Klienta.
  2. Z uwagi na charakter Usługi hostingowej, niektóre Awarie mogą mieć ograniczony zasięg i pozostawać poza wiedzą Dostawcy, w związku z czym w niektórych przypadkach konieczne jest samodzielne zgłoszenie awarii przez Klienta.
  3. Zgłoszenie Awarii lub Problemu możliwe jest telefonicznie lub drogą elektroniczną, pod numerami, adresami poczty elektronicznej lub przez formularze, zamieszczone na Stronie internetowej. Zgłoszenie powinno zawierać:
   1. numer IP Serwera;
   2. rodzaj Usługi hostingowej, której dotyczy zgłoszenie;
   3. opis Awarii lub Problemu;
   4. w przypadku Awarii – czas powzięcia o niej wiadomości;
   5. dane kontaktowe zgłaszającego (imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej).

§5

     4. Dostawca będzie usuwał Awarię lub odpowiadał na problem w określonym czasie reakcji, jeżeli specyfikacja techniczna go przewiduje.

3. ZDARZENIA OBJĘTE GWARANCJĄ SLA

§6

  1. Gwarancja SLA w wypadku, kiedy Klient zarządza samodzielnie Serwerem Dostawcy, jeżeli jest to Serwer wirtualny lub Serwer dedykowany, obejmuje następujący zakres:
   1. dostarczanie łącza  internetowego  do  Serwera Dostawcy;
   2. dostarczanie energii elektrycznej do Serwera Dostawcy;
   3. techniczną sprawność Serwera Dostawcy na poziomie sprzętowym.
  2. Gwarancja SLA w wypadku, kiedy Dostawca zarządza Serwerem Dostawcy, jeżeli jest to Serwer wirtualny lub Serwer dedykowany, obejmuje następujący zakres:
   1. dostarczanie łącza  internetowego  do  Serwera Dostawcy;
   2. dostarczanie energii elektrycznej do Serwera Dostawcy;
   3. techniczną sprawność Serwera Dostawcy na poziomie sprzętowym;
   4. techniczną sprawność Serwera Dostawcy na poziomie systemu operacyjnego;
   5. techniczną sprawność Serwera Dostawcy na poziomie działania usług: DNS, serwera www, bazodanowego i poczty elektronicznej;
   6. techniczną sprawność Panelu, o ile został on udostępniony, w zakresie związanym z podstawowym działaniem Usługi hostingowej – tj. zapewnieniem możliwości odbierania i wysyłania maili, wyświetlania stron internetowych z Serwera Dostawcy, zapewnieniem dostępu do Serwera Dostawcy poprzez protokół FTP, możliwość dodania, zmiany lub usunięcia Użytkownika.
  3. Gwarancja SLA w wypadku, kiedy Dostawca udostępnia powierzchnię dla Serwera Klienta (usługa kolokacji), obejmuje następujący zakres:
   1. dostarczanie łącza  internetowego  do  Serwera Klienta;
   2. dostarczanie energii elektrycznej i chłodzenia do Serwera Klienta.
  4. Gwarancja SLA nie obejmuje wydarzeń i następstw wydarzeń związanych z:
   1. wyczerpaniem dostępnej powierzchni dyskowej na jakiejkolwiek partycji, której wykorzystanie zależy od Klienta;
   2. przekroczeniem choćby jednego z limitów objętych Umową;
   3. problemów z działaniem strony internetowej wynikających z działania skryptów na stronie internetowej, lub też z jej modyfikacją (także przez wirusy, hakerów itp.);
   4. problemów związanych z wykorzystaniem Usług hostingowych do obsługi niewspółmiernie wielkiego ruchu;
   5. rozsyłaniem spamu, funkcjonowaniem oprogramowania antyspamowego i antywirusowego;
   6. blokadą Usługi hostingowej z przyczyn określonych w Regulaminach;
   7. oknami serwisowymi; podczas okna serwisowego Dostawca ma prawo dokonywania prac na Serwerach, które mogą skutkować krótkotrwałą niedostępnością Usług hostingowych. W miarę możliwości technicznych, jeśli charakter prac pozwala na ich wcześniejsze zaplanowanie, Dostawca poinformuje o przerwach z wyprzedzeniem nie krótszym niż 24 godziny;
   8. działaniem Panelu w zakresie ustawień niezwiązanych z głównymi funkcjami Serwera;
   9. działaniem podmiotów trzecich i ich urządzeń; j. działaniem Siły wyższej.

4. KONSEKWENCJE NIEDOTRZYMANIA POZIOMU SLA

§7

  1. Poziom SLA określany jest w Specyfikacji technicznej jako minimalny czas dostępności Usługi w okresie rozliczeniowym względem całkowitego czasu okresu rozliczeniowego, wyrażony w procentach.
  2. Poziom SLA wyraża się w następującym wzorze:

[%] =            [] [] 100% [ℎ]

[%] – Poziom SLA wynikający ze Specyfikacji technicznej Usługi hostingowej,

[ℎ] – czas trwania okresu rozliczeniowego w godzinach,

[ℎ] – suma czasów trwania poszczególnych Awarii, liczona w okresie rozliczeniowym, w godzinach.

§8

3. W razie niedotrzymania podczas okresu rozliczeniowego Poziomu SLA przez Dostawcę, Klient jest uprawniony do rabatu w wysokości 1% opłaty należnej Dostawcy od Klienta za dany okres rozliczeniowy z tytułu świadczenia Usługi hostingowej objętych Gwarancją SLA w momencie zdarzenia, za każdą godzinę niedostępności Usług hostingowych po przekroczeniu Poziomu SLA w danym okresie rozliczeniowym, liczoną w zaokrągleniu (w górę do godziny niedostępności przy co najmniej półgodzinnej niedostępności i w dół przy krótszym okresie niedostępności), zgodnie z następującym wzorem:

∗ = (     [ℎ] − (100% −       [%]) ∗ [ℎ]) ∗ 1%

gdzie:
– wysokość kary umownej;
– wynagrodzenie za cały okres rozliczeniowy;

[ℎ] – suma czasów trwania poszczególnych Awarii liczona w okresie rozliczeniowym w godzinach; [%] – Poziom SLA wynikający ze Specyfikacji technicznej Usługi hostingowej
[ℎ] – czas trwania okresu rozliczeniowego w godzinach.

4. Jako czas trwania Awarii liczony jest czas od momentu zgłoszenia Awarii przez Klienta Dostawcy, do jej usunięcia.
5. Rabat jest udzielany na wniosek Klienta, poprzez obniżenie opłaty należnej Dostawcy od Klienta w kolejnym okresie rozliczeniowym. Jeśli sytuacja niedotrzymania warunków SLA nastąpiła w ostatnim okresie rozliczeniowym, Klient ma możliwość wykorzystania rabatu na zakup dowolnej z usług Dostawcy lub korekty ostatniej faktury za Usługę hostingową objętą Gwarancją SLA ze zwrotem odpowiedniej części zapłaconej kwoty, jeśli dokonał już opłaty.
6. Maksymalna łączna odpowiedzialność Dostawcy z tytułu Gwarancji SLA jest ograniczona do 100% opłaty należnej Dostawcy od Klienta za dany okres rozliczeniowy z tytułu świadczenia Usług hostingowych objętych Gwarancją SLA w momencie zdarzenia.
7. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, wskazane w Regulaminie SLA konsekwencje niedotrzymania Poziomu SLA wyczerpują całość roszczeń Klienta wobec Dostawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w zakresie tego zdarzenia.
8.W przypadku Klientów będących Konsumentami, postanowienia Regulaminu SLA mają charakter dodatkowy i uzupełniający względem Regulaminu ogólnego. Oznacza to, że postanowienia Regulaminu SLA nie ograniczają ani nie wyłączają przewidzianych w Regulaminie ogólnym pozostałych uprawnień Konsumenta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Dostawcę. Jeżeli jednak za to samo zdarzenie więcej niż jeden z Regulaminów przewiduje uprawnienie Konsumenta do kary umownej, wówczas spośród kar umownych należna jest Konsumentowi tylko ta wyższa lub tylko jedna z równych.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§9

  1. Regulamin wchodzi w życie:
  2. dnia 01.08.2021r. – dla Klientów zawierających Umowę od tego dnia włącznie;
  3. dnia 01.07.2021r. – dla pozostałych Klientów.
 •  

 

V Parametry i limity bezpieczeństwa

1. OGÓLNE

Powierzchnia – całkowita: 10 GB – 1 TB

Powierzchnia – bazy danych: 10 GB – 1 TB
(Wydzielona z powierzchni całkowitej)
*Możliwość zwiększenia po uprzednim kontakcie z Działem Handlowym: hello@specdev.pl

2. SERWER POCZTOWY

Maksymalny rozmiar wiadomości e-mail: 60 MB

Maksymalna liczba odbiorców poczty: 100

Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń SMTP do serwera: 10

Blokada wysyłania plików wykonywalnych: Blokowane pliki o rozszerzeniach:
de, adp, bat, chm, cmd, com, cpl, exe, hta, ins, isp, jse, lib, mde, msd, msp, mst, pif, scr, sct, shb, sys, vb, vbe, vbs, vxd, wsc, wsf, wsh.
Uwaga! Blokowane są również archiwa (*7z, zip, rar, arj) zawierające ww. pliki.

Limit wysyłek wiadomości na godzinę: 100

Limit wysyłek wiadomości na godzinę w pierwszym roku usługi zakupionej w promocji: 100

3. TRANSFER

* W przypadku przekroczenia w ciągu miesiąca 100 GB transferu przepustowość łącza zostanie ustawiona na poziomie 10 Mbps.

Parametry bezpieczeństwa

Podczas szukania dla siebie idealnego hostingu zapewne nie raz spotkałeś się z określeniem parametry bezpieczeństwa. Określają one ilość zasobów, z jakich może skorzystać dany użytkownik w ramach konkretnej usługi hostingowej czy pocztowej. Wybrane parametry to m.in. całkowita powierzchnia serwera i baz danych, wielkość pamięci RAM, liczba jednoczesnych połączeń HTTP, a także maksymalny rozmiar wiadomości e-mail i pliku przesłanego na serwer.

Wysokie parametry bezpieczeństwa stanowią skuteczną barierę przed wirusami, spamem i przeciążeniem serwera związanego ze zbyt dużą ilością zapytań i połączeń, uniemożliwiając przesłanie w wiadomości e-mailowej plików wykonalnych i ograniczając ilość jednoczesnych sesji SSH z jednego adresu IP.

 


 

I TERMS AND CONDITIONS OF PROVIDING SERVICES|
II HOSTING REGULATIONS |
III TERMS AND CONDITIONS OF DATA TRANSFER |
IV QUALITY GUARANTEE REGULATIONS |
V TECHNICAL PARAMETERS |

I Terms of Service

 1. General provisions
 2. Definitions
 3. Type and scope of electronic services
 4. Conditions for the provision and conclusion of contracts for the provision of electronic services
 5. Conditions for terminating the contract for the provision of electronic services
 6. Complaints procedure
 7. Intellectual property
 8. Final Provisions
 1. GENERAL PROVISIONS
  1. The website www.specdev.pl operates on the principles set out in these Regulations.
  2. The Regulations define the types and scope of services provided electronically by the website www.specdev.pl, the rules for the provision of these services, the conditions for concluding and terminating contracts for the provision of electronic services, as well as the complaint procedure.
  3. The Regulations define the types and scope of services provided electronically by the website www.specdev.pl, the rules for the provision of these services, the conditions for concluding and terminating contracts for the provision of electronic services, as well as the complaint procedure.
  4. Each Customer, upon taking steps to use the Electronic Services of the www.specdev.pl Website, is obliged to comply with the provisions of these Regulations.
  5. In matters not covered by these Regulations, the provisions shall apply
   1. Act on the provision of electronic services of July 18, 2002 (Journal of Laws No. 144, item 1204, as amended),
   2. Consumer Rights Act of May 30, 2014 (Journal of Laws of 2014, item 827),
   3. The Civil Code Act of April 23, 1964 (Journal of Laws No. 16, item 93, as amended) and other relevant provisions of Polish law.
 2. DEFINITIONS
  1. CONTACT FORM – a form available on the Website www.specdev.pl enabling the Service Recipient to contact the Service Provider directly.
  2. TERMS AND CONDITIONS – these Website regulations.
  3. SERVICE PROVIDER – SPECDEV performing a business activity under the name SPECDEV, registered office address: reserved, address for service: hello@specdev.pl, NIP: reserved, REGON: restricted, entered in the Central Register and Information on Economic Activity, e-mail address: hello @ specdev.pl, tel. +48 12 400 4320.
  4. SERVICE RECIPIENT – a natural person, legal person or an organizational unit without legal personality, which the law grants legal capacity using the Electronic Service.
  5. ELECTRONIC SERVICE – a service provided electronically by the Service Provider to the Service Recipient via the Website.
  6. NEWSLETTER – an Electronic Service that allows the Service Recipient to subscribe to and receive free information from the Service Provider to the e-mail address provided by the Service Recipient.
 3. TYPE AND SCOPE OF ELECTRONIC SERVICES
  1. The Service Provider enables the use of Electronic Services via the Website, such as:
   1. using the Contact Form,
   2. using the Newsletter,
  2. The provision of Electronic Services to the Customers takes place under the conditions specified in the Regulations.
 4. CONDITIONS FOR THE PROVISION AND CONCLUSION OF CONTRACTS FOR THE PROVISION OF ELECTRONIC SERVICES
  1. Provision of Electronic Services specified in Chapter III point 1 of the Regulations by the Service Provider is free of charge.
  2. The period for which the contract is concluded:
   1. the contract for the provision of Electronic Services consisting in enabling the sending of a message via the Contact Form is concluded for a definite period of time and is terminated when the message is sent or the Customer ceases to send it.
   2. the contract for the provision of Electronic Services consisting in the use of the Newsletter is concluded for an indefinite period.
  3. Technical requirements necessary for cooperation with the ICT system used by the Service Provider:
   1. a computer with Internet access,
   2. access to e-mail,
   3. Web browser,
   4. enabling cookies and Javascript in the web browser.
  4. The Service Recipient is obliged to use the Website in a manner consistent with the law and morality with respect for personal rights and intellectual property rights of third parties.
  5. The Service Recipient is obliged to enter data consistent with the facts.
  6. The Service Recipient is prohibited from providing illegal content.
  7. By contacting SPECDEV, I voluntarily consent to the processing of my personal data by SPECDEV for direct marketing regarding my own products and services. Information obligation pursuant to Art. 13 of the General Regulation on the Protection of Personal Data (GDPR) of 27 April 2016 (Journal of Laws UE L 119 of 04/05/2016): information on the processing of data by us, as well as on the rights of data subjects, can be found in our Privacy Policy
  8. SPECDEV does not bear any responsibility in the event of removing the older version of php, and errors, bugs, improper operation of any plugins over which we have no influence, as well as in the event of incorrect operation or error of the servers.
 5. TERMS AND CONDITIONS OF TERMINATION OF CONTRACTS FOR THE PROVISION OF ELECTRONIC SERVICES
  1. Termination of the contract for the provision of Electronic Services:
   1. A contract for the provision of Electronic Services of a continuous and indefinite nature (e.g. using the Newsletter) may be terminated.
   2. The Service Recipient may terminate the contract with immediate effect and without giving reasons by sending an appropriate statement via e-mail to the following address: hello@specdev.pl
   3. The Service Provider may terminate the contract for the provision of Electronic Services of a continuous and indefinite nature in the event that the Service Recipient violates the Regulations, in particular when he provides illegal content after an unsuccessful prior call to cease the violations with an appropriate deadline. In such a case, the contract expires after 7 days from the date of submitting the declaration of will to terminate it (notice period).
   4. The termination leads to the termination of the legal relationship with effect for the future.
  2. The Service Provider and the Service Recipient may terminate the contract for the provision of Electronic Services at any time by agreement of the parties.
 6. COMPLAINT PROCEDURE
  1. Complaints related to the provision of Electronic Services by the Service Provider:
   1. Complaints related to the provision of Electronic Services via the Website may be submitted by the Service Recipient via e-mail to the following address: hello@specdev.pl
   2. In the above e-mail, please provide as much information and circumstances as possible regarding the subject of the complaint, in particular the type and date of occurrence of the irregularity and contact details. The information provided will significantly facilitate and accelerate the consideration of the complaint by the Service Provider.
   3. Consideration of the complaint by the Service Provider takes place immediately, not later than within 14 days.
   4. The Service Provider’s response to the complaint is sent to the Customer’s e-mail address provided in the complaint or in another manner provided by the Customer.
 7. INTELLECTUAL PROPERTY
  1. All content posted on the website at www.specdev.pl is protected by copyright and is the property of www.specdev.pl. .
  2. Any use by anyone, without the express written consent of the Service Provider, of any of the elements constituting the content and content of the www.specdev.pl website constitutes a violation of the Service Provider’s copyright and results in civil and criminal liability.
 8. FINAL PROVISIONS
  1. Agreements concluded via the Website are concluded in accordance with Polish law.
  2. In the event of non-compliance of any part of the Regulations with applicable law, the relevant provisions of Polish law shall apply in place of the challenged provision of the Regulations.